Algemene Voorwaarden Fitnesspartner.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1. Op alle offertes en leveringen van Fitnesspartner, gevestigd te Genemuiden, zijnde en hierna te noemen Leverancier, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van leverancier.

1.3. Bijzondere van de voorwaarden van Leverancier afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2.1. Leverancier aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voor waarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leverancier onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en  / of derden.

2.3. Algemene voorwaarden worden slechts door Leverancier aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.1.3. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van -of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten.

3.1. Op alle door leverancier verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met leverancier zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3.2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven leverancier zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

3.3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd leverancier zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 4. Offertes / aanbiedingen.

4.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn gebleken heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

4.3. Gegevens in drukwerk verstrekt door leverancier zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden leverancier niet.

4.4. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Leverancier binden de laatste niet, voor zover ze door Leverancier niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Opdrachten / Orders.

5.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Leverancier.

5.2. De opdrachtgever is verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gestelde kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

5.3. Niet functionele verschillen tussen geleverde producten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

Artikel 6. Prijzen.

6.1. De prijzen van te leveren artikelen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

Artikel 7. Overeenkomst.

7.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Leverancier door zijn schriftelijke bevestiging.

7.2. Elke van Leverancier aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Leverancier van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Leverancier zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Leverancier zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

7.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Leverancier bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Leverancier niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 8. Aanbetaling.

Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Leverancier de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9. Annuleren.

9.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplichts de door Leverancier reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Leverancier gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Leverancier als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Leverancier te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

9.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Leverancier zich alle rechte voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Levering.

10.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Leverancier zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10.2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

10.3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

10.4. De verzending geschiedt op de wijze als door Leverancier aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege Leverancier gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt in beginsel plaats bij de eerste drempel van afnemer tenzij anders afgesproken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1 Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan Leverancier, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, niet aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Leverancier toerekenbare opzet of grove schuld.

11.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;d. Beschadigingen van de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.h. Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Leverancier geleverde producten.

11.5. Leverancier is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Leverancier of van hen, die door Leverancier te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

11.6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschading, zulks onverminderd de bevoegdheid van opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Leverancier.

Artikel 12. Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek-resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13. Materialen.

13.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

13.2. Goederen die Leverancier tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

13.3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Leverancier doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

13.4. Garantie is persoonsgebonden en in geen geval overdraagbaar aan anderen.

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever.

14.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Leverancier tijdig kan beschikken:

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Leverancier;
 2. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
 3. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
 4. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

14.2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

14.3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

14.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Reclame.

15.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Leverancier wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2. Leverancier dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide parijen dient te worden ondertekend.

15.3. Indien de reclame naar het oordeel van Leverancier juist is, zal Leverancier hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarden van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand en onbeschadigde verpakking.

Artikel 16. Meer- en minderwerk.

16.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16.2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

16.3. Door Leverancier te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16.4. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Leverancier om de opdracht door een door hem te wijzen derde, op een door Leverancier gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 18. Wijziging van de opdracht.

18.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

18.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

18.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Leverancier buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 19. Overmacht.

19.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Leverancier of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Leverancier, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Leverancier, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Leverancier overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2. Leverancier is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud.

20.1. Zolang Leverancier geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Leverancier.

20.2. Leverancier heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21. Oplevering.

21.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Leverancier dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.

21.2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Leverancier niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 22. Wanprestatie en ontbinding.

22.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

22.2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Leverancier ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22.3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Leverancier eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Leverancier op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23. Betalingsvoorwaarden.

23.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2. Leverancier is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23.3. Leverancier is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Leverancier zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24. Toepasselijk recht.

Op alle door Leverancier gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25. Geschillen.

Geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

 In geval van verhuur gelden naast de algemene voorwaarden tevens de huurvoorwaarden

 HUURVOORWAARDEN 

 1. Deze voorwaarden hebben betrekking tussen de huurder en de verhuurder, de verhuurder is:  Fitnesspartner V.O.F., Sisalstraat 60, 8281 JK Genemuiden Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
 2. Verhuurder verhuurt aan huurder roerende zaken.
 3. De huur gaat in op het moment dat de huurder de materialen bij de verhuurder afhaalt, of op het moment dat de verhuurder de materialen aflevert bij de huurder.
 4. De minimale huurtermijn bedraagt 3 maanden.
 5. De huurperiode wordt zonder tegenbericht telkens met 1 maand verlengd (stilzwijgend), waarbij dezelfde algemene voorwaarden en huurvoorwaarden van kracht zijn.
 6. De opzegtermijn bedraagt 2 weken en dient schriftelijk of per email te geschieden. De datum waarop de opzegging Fitnesspartner bereikt geldt als opzegdatum. Wordt binnen de periode van 2 weken opgezegd dan wordt de huurperiode na de einddatum met nog een maand verlengd.
 7. Naast de huursom brengt Fitnesspartner een waarborgsom in rekening van ca. 10% van de adviesverkoopprijs van het gehuurde fitnessapparaat. Deze waarborgsom krijgt u retour bij het ophalen van het fitnessapparaat of wordt verrekend met de verkoopprijs van het fitnessapparaat indien u besluit deze te kopen.
 8. De bezorgkosten voor Nederland zijn € 25,00. Voor sommige fitnessapparaten geldt er een bezorgtoeslag van € 20,00 in verband met gewicht en / of grootte, zulks nader door Fitnesspartner te bepalen. Deze toeslag wordt bij het eventueel kopen van het fitnessapparaat verrekend met de adviesverkoopprijs. Het ophalen van het fitnessapparaat is gratis.
 9. Het factuurbedrag inclusief bezorgkosten en waarborgsom dient voor de aanvang van de huurperiode volledig betaald te zijn. Dit kan door middel van contante betaling bij aflevering of het afgeven van de eenmalige incassomachtiging op de factuur aan de bezorgers van Fitnesspartner.
 10. Bij een verlengingsfactuur of bij gebruikmaking van de koopoptie (zie artikel 23 ) dient het factuurbedrag binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Dit kan door overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Fitnesspartner of door in invullen en opsturen van de incassomachtiging op de factuur. Bij te late betaling kunnen er administratiekosten van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,00 in rekening worden gebracht.
 11. Het gehuurde fitnessapparaat wordt op de afgesproken bezorgdatum schoon en in goede staat volledig gemonteerd afgeleverd op het factuuradres. Op deze dag wordt u geacht aanwezig te zijn om het fitnessapparaat in ontvangst te nemen en te controleren op gebreken.
 12. Het gehuurde materialen moeten gebruikt worden overeenkomstig de bestemming, De huurder verklaard het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weder aan verhuurder te zullen terug geven.
 13. De kosten van onderhoud en herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. De huurder is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade (of: brand en diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan verhuurder. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan verhuurder geleverd; huurder verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder en is verplicht alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan verhuurder ter inzage te verstrekken. Alle lasten en belastingen ter zake van het gehuurde geheven of worden geheven, zijn ten laste van de huurder.
 14. De verhuurder heeft recht elke dag in nader overleg te regelen -controle op het onderhoud van de gehuurde goederen uit te oefenen of te doen uitoefenen.
 15. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.
 16. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder
 17. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder; de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

18 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

 1. De huurperiode eindigt door opzegging of later als de huurder alle materialen terug brengt naar de verhuurder of wanneer de verhuurder de materialen bij de huurder komt afhalen, alle gehuurde goederen moeten aan de verhuurder worden teruggegeven. Wanneer huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan, wanneer door huurders surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van een der gemelde omstandigheden de verhuurder het recht ter zijner keuze, om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, of de onderhavige huurovereenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan huurder te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende zaken onverwijld weer tot zich nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder schadevergoeding te vorderen.
 2. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende zaken of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende zaken, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvraag om surseance van betaling en onder curatelenstelling, of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
 3. Door de verhuurder aangebrachte logo’s mogen door huurder niet afgedekt of verwijderd worden.
 4. In geval van annulering van een huurcontract zijdens de huurder, door welke oorzaak ook, is de huurder aan de verhuurder verschuldigd:   • 10% van de huursom, bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de huurtermijn  • 30% van de huursom, bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor aanvang van de huurtermijn  • 50% van de huursom, bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurtermijn  met een minimum van € 50,00
 5. 23. Koopoptie.

23.1 Beslist u in de eerste 3 maanden het gehuurde fitnessapparaat of een duurder fitnessapparaat bij Fitnesspartner te kopen, dan wordt de volledig betaalde huursom in mindering gebracht op de verkoopadviesprijs.

23.2 Beslist u na een huurperiode van minimaal 6 maanden het gehuurde fitnessapparaat of een duurder fitnessapparaat bij Fitnesspartner te kopen, dan worden 5 betaalde huurmaanden in mindering gebracht op de verkoopadviesprijs.